Animes Lyrics | Find here the lyrics of your favorite animes , Sajou no Hana - Hoshie Lyrics | Sirius the Jaeger ED , anime , ending , release , sajou no hana , Sirius the Jaeger ,

Sajou no Hana - Hoshie Lyrics | Sirius the Jaeger ED


Sajou no Hana - Hoshie Lyrics | Sirius the Jaeger ED
Sajou no Hana - Hoshie 
Release date: Aug 22, 2018
Composer:
Lyricist:
Performer: Sajou no Hana
TV Anime "Sirius the Jaeger" Ending Theme

Amari ni saite no shimoku eki wo 
haite, haite, haite matta 
noshihi masekai no motore nigerashi namu eko
zukunarini nante kotoba tetene kikkoku muikaeru kotto shikashitai
kaware te ki koni natotte ao
sona meteru hoshino ichiga kawatta de ke

ko wa sana zenbu ga akumi naru karate
kimi omou dakara boyate deku maeni
ekuta na kono mokute no ito se na youni ni tai
shireinai koun ne isukari masuka tsuyo te kibou mo e dai te

dekiso konai na kore made tsuyoku 
fuite, fuite, fuite deshita
tachijou maranai sedaka wo nagamete nemure fushi na omoi 
tsukidate teitana no

tamese no nanimo ubakui ta nairante
tomi zuki mo youni samo tai eun mafimo
kono temo shinante mienai bokuno tana wa ita 
kido oi shomi wa maun ne no mai na
tsuyou otte shiko o tomatta

kotai ni mieteta sora wa sukuni miru misenai torashitade 
kasa ikirete uso rimi fomatashi soreka koko chibu 
kono no wa iteiku ureshi 

ko wa sana zenbu ga akumi naru karate
kimi omou dakara boyate daku maeni
ekuta na kono mokute mo ito se na youni ni tai
kureni na kume misutari masuka tsuoi gatte kibou itei tte