Animes Lyrics | Find here the lyrics of your favorite animes , Eri Kitamura - Mousou Teikoku Chikuonki | gd men OP , anime , Eri Kitamura , gd men , opening ,

Eri Kitamura - Mousou Teikoku Chikuonki | gd men OP


Eri Kitamura - Mousou Teikoku Chikuonki | gd men OP
Mousou Teikoku Chikuonki / Eri Kitamura
妄想帝国蓄音機 / 喜多村英梨
Release Date: Jan 24, 2018
Composed by: UtsuP, necchi, uz
Arranged by: UtsuP, necchi, Miyu, uz
Performed by: Eri Kitamura
Lyrics by: Eri Kitamura
la la la la ra la la la la ra
la la la la ra la la la la ra
la la la la ra la la la la ra

tomata no kuso okushukun ne
Let's time!

ikoto yo shiruteru moko ma tashugo oruu
aimonante shitai himotsukichi
yori wa daremo janakaki nai

kisoku tootokui yorunbu kasara chichau
tokoro ijou ata o doku wo onore

na na na na na na na
na na na na na na na
juno aika
na na na na na na na
na na na na na na na
yukuzo susume

yosaida yosaidesu kikyo umente natsuki so
kuma atecha kuma atecha demo duda naundasho
mosowodesu mosowodesu koito ka aunaunkere
kararano ko wo wa adayo yosuidesu yosuidesu

hidubai kukuchitsuki
Ah yeah!

kano wa tasharereteru nakana teshu go omoi
urei kyo urai hime tsuki kyo iwatto rano kiyamocha ki mai
kisoka da okahuno kibun datari otau eachou wo kimoda
kibun shida yeah

na na na na na na na
na na na na na na na
juno aika
na na na na na na na
na na na na na na na
yukuzo susume

yosaidesu yosaidesu kikyo ochunni hiso mariroun nano
nakara nanodemo kunka naundesho
mosoredesu mosoredesu koito kaayauntene shiunkorodo
forever andayo yosoidesu yosoidesu oomitata migakutai mo yeah

woru obodesu kanto woru obodesu shunto
so akuruki tohitotsu ni nawa ozu yeah
tewaturi ai desu sora nutsutei shidai
misudo aa tsusuteko mix ikano ike yosei yeah

yosaidesu yosaidesu kikyo utsudan bai hiso sounchi nano
nakara nanodemo kunka naundesho
mosoredesu mosoredesu koito kaayauntene warunmauno
dokini ma andayo yosoidesu yosoidesu adameta tematsu wa don't well

la la la la ra la la la la ra
la la la la ra la la la la ra
la la la la ra la la la la ra

tomata no kuso okushukun ne
Let's time!